Junta
Directiva

Joan Costart Bonareu

President

Josep Company Agustí

Vicepresident

Francesc Navarro Parés

Tresorer

Sandra Costart Vilalta

Secretària

Joan Pacareu Granollers

Vocal

Marc Parés Sucarrat

Vocal

Eva Navarro Pujol

Vocal

Albert Vitienes Nogué

Vocal

Joan Faixó
Pagès

Vocal

David Moreno Vegas

Vocal